(1)
Song, C.; Guanglong Zhu; Xiurong Jiao; Zhou, G. Effects of Paclobutrazol on Dry Matter Accumulation and Grain Filling of Castor Bean. tjg 2019, 8, 47-66.